Kurýer hökmünde işlemek
Okuwyňyza päsgel bermeýän görnüşde işlemek isleýärsiňizmi? Sapaklardan soň 2 sagat işläň - iň gymmat uniwersitet programmasy üçin pul töläň.
Bilim zerurlyklaryňyz üçin pul gazanyp, dünýäni üýtgedýän kompaniýada iş tejribesini toplamak isleýärsiňizmi? Soňra sizi “Yandex.Eats” -da kurýer hökmünde işlemäge çagyrýarys!

Kurýer hökmünde işlemek, okuwyňyza we şahsy durmuşyňyza päsgel bermezlik üçin wagtyňyzy çeýe dolandyrmak we amatly wagtda işlemek üçin mümkinçilikdir. Sapaklardan bary-ýogy 2 sagat soň - we tomusky syýahatyňyz, täze enjam satyn almak ýa-da mekdebe pul tölemek üçin eýýäm pul gazanyp bilersiňiz.

Mundan başga-da, “Yandex.Eats” -da işlemek, hünärmen hökmünde ösmäge kömek etjek özboluşly tejribe. Wagtyňyzy nädip tertipleşdirmelidigini, bir toparda işlemegi, adamlar bilen aragatnaşyk saklamagy we başga-da köp zatlary öwrenersiňiz.

Döwrümiziň iň gözlenýän kompaniýalarynyň birinde pul gazanmak we iş tejribesi gazanmak mümkinçiligini elden gidirmäň! Kurýerler toparymyza goşulyň we öz başlygyňyz bolmak we maddy taýdan garaşsyz bolmak mümkinçiligiňiziň nähili gowydygyny öwreniň. “Yandex.Eats” -da size garaşýarys!
Işiň peýdalary
“Yandex.Food” -da işlemek mümkinçiliginiň özboluşlylygy
 • Iş üçin çalt ýüz tutmak
  Kurýer bolmak üçin diňe bir gezek ofise gelmeli, soň işlemek üçin diňe programma gerek
 • Çeýe tertip
  Getirmek üçin gideniňizde we günde näçe sagat işleýändigiňizi saýlap bilersiňiz
 • Islendik ulag bilen eltip bermek
  Sargytlar pyýada ýa-da şahsy / kärendesine alnan ulag - awtoulag, welosiped ýa-da skuter arkaly iberilip bilner
 • Iýmitde arzanladyş
  Hyzmatdaş restoranlarda we “Yandex.Lavka” -da nahar zakaz edeniňizde, 50% -e çenli arzanladyş alarsyňyz
 • Gündelik tölegler we sap maslahatlar
  Aýlyklar her gün kartoçka gelýär, müşderileriň maslahatlary bolsa size degişlidir
 • Täze doglan çagalar üçin bonuslar
  Täze kurýer bellige alnandygyňyz üçin pul baýragyny alyp bilersiňiz
Kurýerler - “Yandex.Eats”- da iş we iş hakda
КАК СТАТЬ КУРЬЕРОМ В "ЯНДЕКС.ЕДА"
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В "ЯНДЕКС.ЕДА"
Şahsy ýa-da kärendesine alnan ulaglar bilen kurýerler 35% köp gazanýar
Nädip kurýer bolmaly
Anketany dolduryň
"Kurýer bol" düwmesine basyň
Synaga giriň
7-10 minut gerek bolar
Ofise baryp görüň
Anketany alyň we anketa giriň
Sen gitmäge taýyn!
Ilkinji sargydyňyzy tamamlaň
Soraglar we jogaplar
Документы для оформления
Yandex.Eats (Яндекс.Еда) - ulanyjylara dürli restoranlardan we kafelerden nahar sargyt edip, belli bir ýere eltmäge mümkinçilik berýän “Yandex” -den onlaýn iýmit sargyt hyzmatydyr. Kompaniýa 2017-nji ýylda işe başlady we gysga wagtyň içinde tutuş Russiýada millionlarça ulanyjynyň ynamyny gazanyp bildi.

“Yandex.Eda” -da kurýer bolup işlemegiň artykmaçlyklary:

1. Çeýe tertip. “Yandex.Eda” -da kurýer hökmünde işlemek size amatly wagtda işlemäge mümkinçilik berýär. Smenalaryňyzy saýlap, şahsy zerurlyklaryňyza we ýagdaýlaryňyza laýyk iş tertibini kesgitläp bilersiňiz.
2. Ulanyjy üçin amatly interfeýs. “Yandex.Food” kurýerler üçin amatly interfeýs üpjün edýär. Sargytlary dolandyrmak we ugruňyzy yzarlamak üçin sahypanyň ykjam programmasyny ýa-da iş stolunyň wersiýasyny ulanyp bilersiňiz.
3. Motiwasiýa ulgamy. “Yandex.Eda” kurýerleri, has gowy netijeleri gazanmagy höweslendirýän we goşmaça girdeji berýän işleri üçin bonuslar we goşmaça bonuslar almaga mümkinçilik alýarlar.

“Yandex.Eda” -da kurýer bolup işlemek üçin peýdaly maslahatlar:
1. Seresap boluň. Jikme-jikliklere üns bermek we sargytlara we müşderilere ünsli bolmak möhümdir.
2. Dost boluň. Sypaýy aragatnaşyk we dostlukly çemeleşme, müşderi gatnaşyklaryňyzy gowulaşdyrmaga we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.
3. Bellenen möhletleri ýerine ýetiriň. Getirmegiň möhletlerine hormat goýmak we işiňizi wagtynda tamamlamak möhümdir.
4. Daşarda işlemäge taýyn boluň. Kurýer işi dürli şertlerde eltip biler, şonuň üçin ähli howa şertlerinde açyk howada işlemäge taýyn bolmak möhümdir.

“Yandex.Eats” toparyna goşulmak kararyna gelseňiz, kompaniýamyz size diňe bir amatly iş şertlerini däl, eýsem hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin mümkinçilikleri hem hödürlemäge taýyn.